Indywidualizacja nauczania

Indywidualizacja nauczania

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

        Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I – III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia. Udział uczestników w projekcie został potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W roku szkolnym 2012/2013 i 2013 w  Szkole podstawowej w Filipowicach odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

      Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach. Uczniowie i uczennice klas I-III wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania, pisania, wymowy i liczenia, zgłębiały wiadomości matematyczne i przyrodnicze, a także uczestniczyli w zajęciach muzycznych i logopedycznych. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały do pracy i dążyły do ukończenia ćwiczenia. Uczniowie i uczennice samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywali proste zadania i sprawnie analizowali ich treść.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów (5 dziewczynek, 3 chłopców). Zrealizowano łącznie 35 godzin zajęć. Prowadząca mgr Grażyna Pawlik.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców). Zrealizowano łącznie 35 godzin zajęć. Prowadząca mgr Ewa Drożdż.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

W zajęciach uczestniczyło 4 uczniów (2 dziewczynki, 2 chłopców). Zrealizowano łącznie 35 godzin zajęć. Prowadząca mgr Ewa Misiak.

Zajęcia rozwijające ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

W zajęciach uczestniczyło  8 dzieci (w tym 3 dziewczynki i 5 chłopców). Zrealizowano 30 godzin zajęć. Prowadząca mgr Ewa Drożdż.

 Zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie i wokalnie.

W zajęciach uczestniczyło 8 dzieci (w tym 6 dziewczynek i 2chłopców). Zrealizowano 30 godzin zajęć. Prowadząca mgr Barbara Niemiec.

   Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc na zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno-przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

         Podczas realizacji zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I-III szkół podstawowych w gminie Zakliczyn” wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz    zakupiony sprzęt w postaci laptopa i pakietów multimedialnych , które to uatrakcyjniły naukę i pozwoliły na innowacyjne prowadzenie zajęć przez nauczycieli.

      Współpraca z rodzicami była efektywna i systematyczna. Rodzice podczas odbierania dziecka z zajęć byli na bieżąco informowani o postępach uczniów. Nastąpił znaczny wzrost świadomości rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

          Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Zakliczyn ” została zakończona oraz przyniosła spodziewane efekty. 


 Od 1.09.2012r do 20.12.2013r. 

w klasach I-III szkół podstawowych

będzie realizowany projekt systemowy pn. „Indywidualizacja nauczania Zakliczynie - Każde dziecko ma szanse” 

W ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Szkoła zrealizuje zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów oraz przeprowadzonej wcześniej diagnozy potrzeb.

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach:

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

4. Zajęcia dla dzieci muzycznie i wokalnie.

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. 

 

Projekt w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczony w systemie oświaty, Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram zajęć dodatkowych

Lista uczestników

Rodzaje zajęć

 

 

Obszerniejsza fotorelacja  TUTAJ


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery