Patronat Szkoły

 

 

Mamy uchwałę nadania imienia                      03.09.2019

  UCHWAŁA NR XII/96/2019

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLICZYNIE

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Filipowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649, z późn. zm.), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Filipowicach, Rada Miejska w Zakliczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Filipowicach imię Świętego Jana Pawła II.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Moj

admin. 

29 października 2018 od 8.00 d0 17.00 społeczność Filipowic i Rudy Kameralnej głosowała w wyborach na patrona Skoły Podstawowej i Przedszkola. Na karcie do głosowania znajdowało się 7 kandydatur wyłonionych z wcześniejszych propozycji. Komisja powołana do podliczenia wyników gosowania w osobach p. Zdzisław Górnikiewicz, p. Irena Kusion i p. Zygmunt Olchawa ogłosiła, że głosowało 119 osób, a największą liczbę głosów, bo 60 uzyskał ŚW. JAN PAWEŁ II.

Protokół Komisji.

 

 Zgłoszone kandydatury na patrona naszej szkoły:

św. Jan Paweł II

św. Stanisław Kostka

Wanda Chotomska

Bohaterowie bitwy  pod Monte Cassino

Młodzi Patrioci

Im. Jana „Salwy” Dubaniowskiego

Szkoła Żołnierzy Wyklętych


NADANIE IMIENIA

ZESPOŁOWI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PREDSZKOLA W FILIPOWICACH

I Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia ZSPiP w Filipowicach

II Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)

III Założenia procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Rade Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Poprzez nadanie imienia szkoła:

·         zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

·         buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,

·         promuje postać patrona,

·         pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,

·         tworzy własny ceremoniał.

 

IV PLAN PRACY

DZIAŁANIA

TERMIN

1.      Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona,

w skład którego wchodzą:

- p. Katarzyna Kalicka

- p. Barbara Niemiec

- p. Jadwiga Zachara

 

14 marca 2018

2.      Opracowanie przez Zespół Koordynujący

         Planu Pracy w związku z nadaniem imienia szkole.

kwiecień

3.      Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców miejscowości

- informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole

- zaznajomienie z planem działań podjętych

w celu wyboru patrona szkoły:

·         nauczycieli  - podczas zebrania Rady Pedagogicznej

·         uczniów – na apelach szkolnych

 i godzinach z wychowawcą

·         rodziców – w czasie zebrań informacyjnych

·         mieszkańców – poprzez stronę internetowa szkoły

- stworzenie  na stronie internetowej szkoły    dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.

kwiecień – maj

2018

4.      Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.

maj

2018

5.      Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:

- nauczycieli i pracowników szkoły

- uczniów

- rodziców

- mieszkańców Filipowic, Rudy Kameralnej.

czerwiec

2018

6.      Prezentacja wybranych kandydatów na patrona

    (opracowanie biogramów, tablice informacyjne,                       

     zajęcia z uczniami).

czerwiec – wrzesień 2018

7.      Wybory patrona szkoły.

październik 2018

8.      Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.

październik 2018

9.      Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

listopad 2018

   10.  Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu 

 prowadzącego szkołę.

listopad 2018

   11.  Popularyzacja postaci patrona  

(prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie     

do biblioteki pozycji książkowych związanych

z patronem).

grudzień - czerwiec 2018/19

     12.  Przygotowanie uroczystości nadania imienia

         szkole.

czerwiec - wrzesień 2019

   13.   Uroczystość nadania imienia Szkole

         Podstawowej w Filipowicach

- Msza św.

- poświęcenie sztandaru

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej

- część artystyczna.

październik
2019 r.


                           
Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona

 

 

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY 

 

Poprzez nadanie imienia szkoła:

·        uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

·        promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

·        pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

·        może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach reprezentowanych przez patrona,

·        wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem,

·        nawiązuje współpracę ze szkołami o tym samym imieniu.

 

ZASADY WYBORU

·         Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności  Polski, społeczności lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.

·         Kandydat na patrona to: Polak działający na rzecz dzieci i młodzieży; wydarzenie.

·         Kandydatem na patrona nie może być osoba, której imię nosi inna szkoła w gminie Zakliczyn.

·         W wyborach bierze udział cała społeczność lokalna (uczniowie, rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Filipowic i Rudy Kameralnej).

·         Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona znajdują się w Planie Pracy nad nadaniem imienia.

·         Dyrektor wraz z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

 

WYBORY KANDYDATA

·         Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

- Samorząd Uczniowski

- Rada Rodziców

- Rada Pedagogiczna

- Rada Sołecka

·         Każdy organ może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.

·         Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę kandydata na patrona z krótkim uzasadnieniem wyboru.

·         Podpisane przez osoby uprawnione zgłoszenia należy złożyć u dyrektora szkoły w terminie określonym w Planie Pracy.

·         Dyrektor i zespół koordynujący przygotuje alfabetyczną listę zgłoszonych kandydatur, którą opublikuje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

 

WYBORY PATRONA

 • Wybory patrona szkoły odbędą się w październiku 2018 r. (29.10.2018)

w godzinach 8.00 – 16.30 dolny korytarz szkoły. Karty do głosowania w sekretariacie.

 • Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci, mieszkańcy Filipowic.
 • Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście.
 • Głosujący otrzymują karty do głosowania z pieczęcią szkoły; odbiór karty potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie.
 • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów.
 • Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej.
 • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą liczbę głosów, kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli (po dwóch członków organów zgłaszających) oraz dyrektora szkoły.
 • Posiedzenie w/w komisji powinno odbyć się w terminie 21 dni.
 • Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 • Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia Zespołowi Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach do organu prowadzącego szkołę.

 

Zespół Koordynujący do spraw wyboru Patrona

 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery