Ceremoniał

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Filipowicach

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną
i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

SZTANDAR SZKOLNY

 • Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem walki o wolność ojczyzny cierpień tysięcy Polaków oraz pamięci o tych wydarzeniach.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,
a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 • Opis sztandaru Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Filipowicach

Sztandar naszej szkoły to płat tkaniny  o wymiarach 100 na 100cm obszyty taśmą z frędzlami w złotym kolorze. Haftowany dwustronnie.

Strona główna ma barwę szarą. W centralnej części znajduje się wizerunek Patrona Szkoły – Świętego Jana Pawła II. Postać w sutannie papieskiej wyszyta jest na czarnych liniach konturowych Polski. Papież z pogodnym obliczem uchwycony jest w momencie gdy wypuszcza ze swych dłoni gołębicę – symbol Ducha Świętego, który jest zwiastunem    i dawcą Bożego Pokoju. Wokół  Patrona widnieje – wyszyty złotymi literami-  napis : Szkoła Podstawowa imieniem Św. Jana Pawła II,         a pod postacią : w Filipowicach.

Stronę odwrotną sztandaru tworzą dwa poziome pasy: biały i czerwony; na ich tle -w środkowej części- wyhaftowany jest srebrnymi nićmi orzeł z rozpostartymi skrzydłami, z głową zwróconą w prawo. Jego szpony, dziób i korona mają barwę złotą. Orzeł w naszej symbolice przypomina skąd pochodzimy;  gdzie tkwią nasze korzenie. Jego rozpostarte skrzydła to gotowość do pokonywania przeszkód          i zdolność do najwyższych lotów. Wokół orła, na białej części wyszyty został napis o treści: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Drzewce wykonane jest z drewna toczonego 2 m 20 cm zakończone metalową głowicą w formie orła w koronie. Nieodłącznym elementem sztandaru jest biało-czerwona szarfa zawiązana w kokardę mocowaną do tulei głowicy.

 • Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w gablocie. Znajdują się tu również insygnia pocztu sztandarowego.
 • Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży (sztandarowy)              i asystujący.
 • Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny.
 • Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).
 • Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 • Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń - ciemne spodnie, biała koszula

Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice

 • Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki

 • Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b) ślubowanie klas pierwszych

c) święto szkoły - Dzień Patrona 16 października

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

e) pożegnanie absolwentów

f)  uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 • Chwyty sztandaru:

- postawa  zasadnicza -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

 

- postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

 

- postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

 

- postawa prezentuj z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

 

- salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   prezentuj -"Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

 

- salutowanie sztandarem w marszu  z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy:  na prawo patrz pochyla sztandar

"baczność"-bierze sztandar na ramię

 • Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a) wprowadzenie sztandaru

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników
po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wyjścia

postawa  na ramię

2.

"baczność" sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

- wprowadzenie   sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię
w marszu"

- postawa "prezentuj"

3.

"do hymnu"

jak wyżej

postawa
 zasadnicza

postawa "salutowanie
w miejscu"

4.

po hymnie

uczestnicy w postawie
"spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5.

można usiąść

uczestnicy siadają

spocznij

postawa "spocznij"


b) wprowadzenie sztandaru 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników
po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

spocznij

postawa "spocznij"

2.

"baczność" sztandar wyprowadzić

uczestnicy w postawie
 zasadniczej

- postawa  zasadnicza

- wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

3.

spocznij

uczestnicy siadają

 

 

 

 • Ceremoniał przekazania sztandaru 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa "spocznij"

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru- wystąp

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

postawa
"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

postawa "prezentuj"

3.

"baczność"- sztandar przekazać

uczestnicy postawa
 zasadnicza

dotychczasowa asysta przekazuje insygnia  ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki

- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

Przyjmujemy ten sztandar i przyrzekamy godnie reprezentować naszą Szkołę, odpowiedzialnie spełniać obowiązki ucznia

- sztandar w postawie "spocznij"

4.

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

postawa "spocznij"

5.

"baczność"- sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

6.

spocznij

uczestnicy siadają

 

 

 • Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

 

 

baczność  sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

-wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu"

-postawa zasadnicza

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie w miejscu"

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

"baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa  zasadnicza

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię w marszu"

spocznij

Uczestnicy siadają

 

 

 

 • Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery