Profilaktyka

 

Wychowywać to kochać i wymagać                                                              05.04.2017

  30.marca 2017 podczas wywiadówki szkolnej gościliśmy p. pedagog Monikę Karpińską i p. psycholog Annę Juśko. Przeprowadzona przez panie prelekcja ma w przesłaniu wiele cennych spostrzeżeń i wskazówek dla słuchaczy. Oto niektóre z nich :

- Wychowanie to długotrwały proces, który zaczyna się w momencie narodzin. – Do ok. trzeciego roku życia dziecko odbiera świat przez emocje a nie przez słowa. – Rodzina wychowuje dziecko w sposób naturalny przez stopniowe wdrażanie do ogólnie przyjętych w społeczeństwie norm zachowania. – W obrazie świata małego dziecka rodzice stanowią niemal wszystko. – W odpowiedzialnym wychowaniu ważne są: bezpieczeństwo, uporządkowanie, akceptacja, szacunek, cierpliwość. – Powtarzalność daje poczucie bezpieczeństwa. – Pochwała to niesamowita nagroda. – Konsekwencje to nie kara. – Obowiązki kształtują charakter od najmłodszych lat. – Czasami walka jest tym, czego w życiu potrzeba. Pozwólmy dzieciom (walczyć) zmagać się  z obowiązkami. Ponoszony trud, poszukiwanie pomocnych rozwiązań: usamodzielniają. Wywiązanie się z obowiązku daje dziecku radość i wiarę w swoje możliwości, a to największa nagroda.

Nawyki poprawiające relacje rodzinne:

-    Budowanie tradycji ( pozdrowienia, gesty odróżniające nas od innych rodzin). – Wspólne posiłki. – Wspólne sprzątanie. – Duch zespołu (rodzinne kibicowanie). – Pielęgnacja duchowości (rozmowa także na trudne tematy; budowanie swoich myśli). – Gesty (przytulenie, łaskotki). – Wzajemny szacunek.

Jadwiga Zachara 

Program Edukacji Antytytoniowej                                               04.03.2016

     W miesiącu lutym w kasie I został wdrożony Program Edukacji Antytytoniowej. Głównym celem tego programu jest kształtowanie u najmłodszych postawy odpowiedzialności za własne zdrowie

 i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Uświadamianie, że nie tylko czynne, ale i bierne palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

Zajęcia, podczas których towarzyszyła dzieciom sympatyczna wiewiórka Wiki odbywały się

z wykorzystaniem metod aktywizujących. Dzieci miały możliwość wypowiadania się na temat swoich doświadczeń, odczuć i przeżyć. Poszerzyły i uporządkowały wiadomości na temat zdrowia 

i czynników warunkujących zdrowie. Nauczyły się jak radzić sobie w sytuacji, gdy są narażone na wdychanie dymu tytoniowego.

Podsumowaniem realizacji programu był konkurs plastyczny pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”.

Prace na konkurs  dzieci przygotowały wspólnie  z rodzicami, w ten sposób również rodzice zostali „wyczuleni” na problem biernego palenia. Prace plastyczne zostały wykonane z dużym zaangażowaniem, dlatego wszystkie zostały wyróżnione i nagrodzone.

"Spójrz inaczej"                                                                            11.01.2016

    Prowadzony w szkole program profilaktyczno – wychowawczy skupia się na różnych obszarach ważnych w profilaktyce uzależnień, między innymi: wiedzy o środkach uzależniających, systemie wartości, wpływach społecznych, uczeniu rozwiązywania problemów i konfliktów, oferowaniu alternatywnych form spędzania czasu. Podczas zajęć wprowadzane są różne techniki pracy dostosowane do zainteresowania tematem i poziomu aktywności uczniów.

Zagrożenie: uzależnienia                                                    7.12.2015

     13.listopada 2015r. pani Magdalena Podolańska z PPP-P przeprowadziła z uczniami klas IV – VI naszej szkoły zajęcia uświadamiające zagrożenie uzależnieniem od środków psychoaktywnych i cyberprzestrzeni.

    Cele:      

1. Podniesienie świadomości i wiedzy uczniów na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych – omówienie rodzajów substancji uzależniających, przyczyn 

i objawów uzależnień oraz prawdzie i mitom z tym związanym. 

2. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu oraz sposobami chronienia się i reagowania.

3. Omówienie zjawiska uzależnienia od komputera i jego konsekwencji dla funkcjonowania w relacjach społecznych. 

Spodziewane rezultaty:      

1.    Wzbogacenie wiedzy uczniów na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych i związanych z tym zagrożeń.

2. Większa świadomość uczniów na temat zagrożeń wynikających z korzystania 

z internetu oraz sposobów chronienia się i reagowania. 

 

Wskazania dla rodziców:  

1. Budowanie bliskich relacji z dziećmi tak, by miały one możliwość zwierzać się ze swoich trosk i problemów.

2.  Limitowanie czasu spędzanego przez dzieci przy komputerze. 

3. Zastępowanie czasu spędzanego przy komputerze innymi aktywnościami umożliwiającymi realizację potrzeb rozwojowych.

4. Interesowanie się tym, co dziecko robi, rozmawianie na temat codziennych sytuacji i doświadczeń. 

5. W miarę możliwości, spędzanie czasu z dzieckiem na wspólnych aktywnościach 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej. Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

STOP dopalaczom!!!                                                           29.09.2015

     Strony internetowe, na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży w Polsce, w tym problematyka z zakresu profilaktyki używania nowych narkotyków to:

www.gis.gov.pl

www.stacjazdrowia.gov.pl

www.policja.pl

www.zyjbezpiecznie.policja.pl

www.narkomania.gov.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.kbpn.gov.pl

www.ore.edu.pl

Istnieje też możliwość skorzystania z informacji dostępnej w Antynarkotykowym Telefonie

Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990 (od 16:00 do 21:00).

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowało ulotki dla rodziców Nasze dzieci i zagrożenia. Ulotka zawiera w pigułce informacje nt. dopalaczy.

Jest dostępna do pobrania na stronie KBPN pod adresem

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=885171 .

 


Nasza Szkoła


Stawiamy na rozwój!


Projekty i przedsi..


Obszary działania


Przedszkole


Pracownicy ZSPiP


Dla rodziców


Dla uczniów


Organizacja pracy


Zakończone projekty


Dane szkoły


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery